معرفی

صبور حسینی

سابقه چند سالمدیریت بیمارستان قدس و

هم اکنون سرپرست شبکه می باشد.

صبور حسینی

رئیس مرکز بهداشت