اخبار

برگزاری جلسه هفته سلامت در مرکز بهداشت
این جلسه با حضور سرپرست شبکه بهداشت جهت برنامه ریزی برای هفته سلامت برگزار شد
برگزاری جلسه هماهنگی عملیات سم پاشی و طعمه گذاری بر علیه بیماری سالک در مرگز بهداشت شهرستان گیلان غرب
این جلسه با حضور دکتر جهانی سرپرست شبکه و دکتر خزلی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان واحد بیماری ها و سلامت محیط برگزار شد در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای دقیق ان توسط ریاست شبکه مهندس یوسفی درباره زمان بندی طرح مطالبی بیان کرد
در اولین مجمع سلامت استان گزارش تدوین سند برنامه ی جامع سلامت استان ارایه گردید
رئیس مرکز تحقیقات SDH و مجری برنامه ی جامع سلامت استان کرمانشاه ، طی گزارشی کوتاه به تشریح نحوه ی تدوین سند برنامه ی جامع سلامت استان پرداخت .
دکتر منصوری : " سلامت حق و نیازی اساسی در زندگی تمام  انسان هاست".
معاون اجتماعی دانشگاه در اولین مجمع سلامت استان : " اهمیت سلامت در جوامع امروزی تا به آن حد حائز توجه است که اجتماعات انسانی معاصر را می توان بر اساس کیفیت سلامت مردم و میزان توزیع عادلانه ی سلامت میان طیف های مختلف اجتماعی ارزیابی و مقایسه کرد ".
نخستین مجمع سلامت استان کرمانشاه برگزار گردید
دکتر مرادی در مجمع سلامت استان کرمانشاه : " دستیابی به سلامت در جامعه، نیازمند مشارکتی همگانی ، در قالب سیاست سلامت برای همه و استراتژی همه برای سلامت ، یعنی نیازمند برقراری رابطه ای دوسویه میان متولیان رسمی سلامت و مردم خواهد بود".