اخبار

روز پرستار مبارک
روز سه شنبه سوم بهمن 96 به مناسبت روز پرستارتوسط ریاست ، مدیریت ، حراست و مدیر پرستاری مرکز از کلیه پرستاران در تک تک بخشها و واحدها دیدن شد و از زحمات شبانه روزی آنها تقدیر گردید .