اخبار

بازدید مسئولین معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاون اجتماعی و کارشناس ارشد اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، به منظور آشنایی نزدیک با چگونگی سازمان دهی ، اقدامات انجام شده ونحوه ی تمشیت امور مختلف ، از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.