اخبار

نشست مشترک شرکت های دانش بنیان ایران و فرانسه
پیرو هماهنگی های بعمل آمده از طرف مرکز رشد فناوری سلامت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن دسته از شرکت هایی که تمایل دارند در نشست مشترک و تخصصی شرکت های دانش بنیان داخلی با شرکت های صنعتی کشور فرانسه در روز یکشنبه 96/4/11 ساعت 10 الی 12شرکت نمایند، درخواست کتبی خود را تا چهارشنبه 96/4/7 به مرکز رشد دانشگاه ارسال نمایند.