اخبار

جلسه دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه همزمان با کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص نحوه بررسی علمی یک گیاه بومی تصمیم گیری شد.
همچنین با تخصیص امتیاز ۸ ساعت کارگاه فناوری جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در کارگاه پیشرفته آموزش مالکیت فکری (1 و 2 آبان ماه) شرکت خواهند کرد موافقت شد.