سرپرست شبکه شهرستان پاوه

صبور حسینی

سابقه چند سال در مدیریت بیمارستان قدس پاوه

هم اکنون سرپرست شبکه می باشد.

 

صبور حسینی

رئیس مرکز بهداشت