اخبار

آمار بیمارستان

آمار میزان درصد اشغال تخت در بخشهای مختلف  به تفکیک
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
جراحی عمومی
38%
31%
35%
51%
40%
39%
39%
 
 
 
 
 
 
داخلی
9%
10%
15%
14%
19%
13%
24%
 
 
 
 
 
 
اطفال
28%
26%
37%
16%
31%
15%
46%
 
 
 
 
 
 
اورژانس
67%
73%
90%
77%
80%
72%
70%
 
 
 
 
 
 
زنان و زایمان
40%
35%
41%
44%
42%
36%
27%
 
 
 
 
 
 
درصد کلی ماهیانه
36.4%
35%
43.6%
40.4%
42.4%
35%
41.2%
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار میزان مرگ و میر در بخشهای مختلف به تفکیک
بیمارستان قدس پاوه-سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
اورژانس
1
0
3
1
0
1
0
 
 
 
 
 
 
جراحی
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
داخلی
0
2
1
0
1
0
0
 
 
 
 
 
 
اطفال
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
زایشگاه
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
1
2
4
1
1
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد جراحیهای انجام شده به تفکیک نوع عمل جراحی دربیمارستان قدس پاوه – سال 1389
نوع عمل
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
هرنیا
8
6
6
5
12
8
10
 
 
 
 
 
 
هموروئید
7
1
2
4
5
5
6
 
 
 
 
 
 
آپاندیس
8
8
11
14
12
17
14
 
 
 
 
 
 
CRP
0
0
2
1
1
0
1
 
 
 
 
 
 
سزارین
43
33
24
37
26
28
16
 
 
 
 
 
 
هیتسر کتومی
1
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
واریکوسل
0
1
1
0
1
0
1
 
 
 
 
 
 
سینوس پلیویندال
10
9
8
15
8
8
5
 
 
 
 
 
 
سایر اعمال جراحی
34
29
33
29
46
38
30
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
111
87
87
105
111
104
83
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین سرپایی به تفکیک    بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
عنوان / ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
ویزیت پزشک عمومی
4933
5117
5695
5356
5192
5068
5492
 
 
 
 
 
 
ویزیت متخصص جراحی
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
ویزیت متخصص اطفال
44
61
58
42
37
8
42
 
 
 
 
 
 
ویزیت متخصص داخلی
96
61
104
85
232
385
610
 
 
 
 
 
 
ویزیت متخصص عفونی
246
325
301
247
289
431
662
 
 
 
 
 
 
ویزیت متخصص مجاری اداری  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مامایی
215
185
207
184
174
174
130
 
 
 
 
 
 
فیزیوتراپی
325
508
470
502
476
367
348
 
 
 
 
 
 
آندسکپی
6
4
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
5659
6323
6903
6476
6472
6499
7423
 
 
 
 
 
 
 
آمار بیماران بستری و تحت نظر
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
تحت نظر زیر 6 ساعت اورژانس
123
132
148
161
165
130
135
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش
188
168
209
175
214
185
188
 
 
 
 
 
 
جراحی سرپایی اطاق عمل بدون بستری
15
3
14
4
20
9
10
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد تزریقات , پانسمان , نوار قلب و واکسیناسیون
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
تزریقات
5518
6620
5720
5140
5550
4855
4698
 
 
 
 
 
 
پانسمان
143
200
257
220
225
192
236
 
 
 
 
 
 
نوار قلب
105
166
214
143
142
140
183
 
 
 
 
 
 
واکسیناسیون
77
49
48
71
62
62
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار مراجعین به بخش دیالیز
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
مراجعین سرپایی
156
150
143
152
150
155
143
 
 
 
 
 
 
مراجعین بستری
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
تعداد کل
156
150
143
152
150
155
143
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد زایمانهای طبیعی و سزارین
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
زایمان طبیعی
36
16
22
30
33
34
40
 
 
 
 
 
 
سزارین
43
33
24
38
26
28
16
 
 
 
 
 
 
سایر موارد زایمان
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
جمع کل زایمانها و سزارینها
79
49
46
48
59
62
56
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد اعزام
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
تعدا مراجعین اعزام به مراکز بالاتر
75
48
46
51
31
49
36
 
 
 
 
 
 
تعداد جراحیهای سرپایی در اورژانس
163
220
290
270
270
285
280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین سرپایی و بستری و تعداد آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
مراجعه سرپایی
858
869
888
895
889
916
996
 
 
 
 
 
 
موارد آزمایش سرپایی
4290
4159
4440
4475
4445
4580
5976
 
 
 
 
 
 
بستری
609
551
560
567
628
614
523
 
 
 
 
 
 
موارد آزمایش بستری
2267
2310
2104
2155
2245
2258
778
 
 
 
 
 
 
تعداد کل آزمایش
6557
6469
6544
6630
6690
6838
7754
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین به بخش فیزیو تراپی بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
تعداد مراجعین
24
34
41
35
35
32
28
 
 
 
 
 
 
تعداد موارد درمان
325
507
470
502
476
367
367
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین سرپایی و بستری در بخش رادیولوژی  بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
مراجعین سرپایی
464
850
1131
1034
949
917
946
 
 
 
 
 
 
مراجعین بستری
48
53
88
78
84
63
89
 
 
 
 
 
 
مجموع مراجعین
512
903
1219
1112
1033
980
1035
 
 
 
 
 
 
تعداد کلیشه مصرف شده
710
1346
1852
1673
1762
1638
1729
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد توبکتومی ها TL و وازکتومی های VAS انجام شده
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
TL
5
4
2
2
3
2
2
 
 
 
 
 
 
VAS
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین سرپایی و بستری داروخانه بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
مراجعین سرپایی
3281
3398
4885
4626
4522
4902
4941
 
 
 
 
 
 
مراجعین بستری
343
337
408
364
408
352
352
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
3624
3735
5293
4990
4930
5254
5293
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد سونوگرافی های انجام شده 
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
مراجعین سرپایی
169
137
185
178
110
100
234
 
 
 
 
 
 
مراجعین بستری
37
24
45
37
32
15
35
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
206
161
230
215
142
115
269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد مراجعین بستری به تفکیک بخشها
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
کل مراجعین
343
337
408
364
408
352
352
 
 
 
 
 
 
بستری زیر 24 ساعت
123
132
148
161
165
130
135
 
 
 
 
 
 
تخت روز اشغالی
546
536
666
609
647
529
611
 
 
 
 
 
 
تعداد بیمار مرخص شده
329
343
394
362
409
340
358
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش جراحی عمومی
65
48
51
57
62
45
60
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش داخلی
14
19
23
22
27
29
34
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش اطفال
34
39
54
20
42
24
53
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش زنان
75
62
81
76
83
73
41
 
 
 
 
 
 
بستری در بخش اورژانس
155
169
199
189
194
167
164
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد K های جراحی
بیمارستان قدس پاوه – سال 1389
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع
تعداد Kهای جراحی عادی
392
278
394
326
223
393
422
 
 
 
 
 
 
تعداد K اورژانس
1066
131
182
229
561
281
194
 
 
 
 
 
 
تعداد K سرپایی
3
5
0
28
17
39
24
 
 
 
 
 
 
تعداد Kسزارین
731
561
408
646
442
476
272
 
 
 
 
 
 
زایمان طبیعی توسط ماما
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
زایمان طبیعی توسط پزشک
540
240
330
450
495
510
600
 
 
 
 
 
 
K بیهوشی
1250
954
985
1255
1135
1189
875
 
 
 
 
 
 
جمع ماهیانه
3982
2169
2299
2934
2873
2888
2387
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۵ آذر ۱۳۸۹ ۰۹:۳۹

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید