سرپرست شبکه شهرستان پاوه

 دکتر فاروق سلیمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه دارای مدرک پزشکی عمومی با سابقه 7 سال مدیریت در شبکه بهداشت و درمان پاوه و 1 سال فعالیت به عنوان ریاست مرکز بهداشت شهرستان پاوه هم اکنون سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه می باشد.

رئیس مرکز بهداشت

 حشمت کریمی دارای مدرک MPH سلامت با سابقه 12 ساله در مدیریت واحد طرح و گسترش شبکه بهداشت و درمان پاوه هم اکنون رییس مرکز بهداشت شهرستان پاوه می باشند.