سرپرست شبکه شهرستان پاوه

 صبور حسینی کارشناس ارشد رشته پرستاری با سابقه مدیریت 4 ساله بیمارستان قدس و 1 سال مدیریت حراست شبکه بهداشت و درمان پاوه هم اکنون سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه می باشند.رئیس مرکز بهداشت

 هوشیار بهشتی زاده کارشناس مبارزه با بیماریها با 30 سال سابقه و 15 سال سابقه مسئولیت واحد طرح و گسترش هم اکنون ریاست مرکز بهداشت پاوه را بر عهده دارند.