مقالات

مدل مدیریت سازمانی

معصومه بلوری تبار  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
مدل مدیریت دانش شرکتی در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی
 
بوجود آوردن سیستم های دانش محور در موسسات جدید به نظر اجتناب ناپذیر می رسد .امروزه  تسلط سیستم های خودگردان بیشتری در تمام جنبه های سازمانی از مدیریت تا تولید غالب است،از مدیریت بازاریابی تا مدیریت عرضه.زیرا استقلال مورد نیاز می تواند تنها از طریق سیستم های مدیریتی دانش خودکار موثر تضمین شود که شامل روش های ناظر محور است .معقول است که سیستم های اطلاعاتی نظام یافته SERM (مدیریت منبع استراتژیک شرکتی )همزمان با مدل های مدیریت دانش فعال مانند EKMM (مدیریت مدیریت دانش شرکتی)انطباق یابند. این اثر در خلق SERM می تواند بسیار مثمرثمر باشد ,که توسط EKMM در یک روش منسجم حمایت می شود SERM در سطح مدیریت برنامه ریزی استراتژیک شرکت تواناست.سیستم ERP و مدیریت تکنولوژی CRM به علاوه ی نظارت عملکرد EKMM از طرف دیگر برای اداره ی دانش شرکتی در روش سیستماتیک طراحی شده است.به منظور اینکه تضمین شود که دانش مناسب در اختیار شخص مناسب در زمان مناسب قرار داده شده است.
1-مقدمه
تعامل در داخل یک شرکت برای تبادل و خلق دانش تبدیل به دغدغه ی اصلی مدیریت شده است.این احتیاجات به وضوح روش های مدیریت دانش را به علاوه شیوه های خاص تعریف می کند. مدیریت دانش و متعاقب آن مدیریت خلاق محیطی را بوجود می آورد تا مبادله و آموختن گسترش دانش را  تسهیل کند و برای سوددهی سازمان و مشتریان سازماندهی شود .شایان ذکراست که دانش تنها به ظرفیت هوش محدود نمی شود .همچنین شامل فعالیت های میان گروهی اطلاعات درباره ی رضایت مشتریان ،تولید محصولات و خدمات و عرضه و غیره است.این امر به وضوح از اهمیت روش های مدیریت دانش حکایت می کند و نیاز به یک مدل شرکتی گسترده را بیان می کند.
 به منظور پاسخگویی سریع به محیط کسب و کار متغییر بازار ،سازمانها نیازدارند که عملکرد خود را در درون یک سیستم منفرد ادغام کنند. برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) به اصطلاح  سیستمی است که به طور موثر از تکنولوژی اطلاعاتی بهره برده است تا تبادل داخلی اطلاعات را با ارتباط بین مشتری ها و فروشنده مقدور سازد .سیستم های ERP بر ادغام عملکرد از طریق کل شرکت متمرکز شده که این کار را از طریق تسهیل جریان اطلاعات سازمانی انجام می دهد.دست آوردهای مدیریت دانش نتایج موفقیت آمیزی را بوجود نمی آورند مگر اینکه یک شبکه اطلاعات شرکتی سازمان داده شده و بوسیله سیستم مدیریتی منابع مانند SERM تغذیه شود ،این مقاله یک چارچوب کلی از ادغام مدل های مدیریت منابع و مدیریت دانش را فراهم می کند که با یکدیگر در جستجوی اهداف همتراز هستند.
2 – مدیریت دانش
مدیریت دانش دامنه ای از دغدغه های مدیریت را از خلق دانش تا نفوذ و به کارگیری دانش در برمی گیرد . برخی آثار اولیه سعی می کردند تا در ابتدا بر خلق دانش در سازمانها متمرکز شوند. (چن، هوانگ،2007) .مزایای بسیاری در فعالیت های مدیریت دانش در یک سازمان وجود دارد. آرسلانکایا(2007) اینها را به عنوان  زمینه مدیریت دانش لیست کرده است:
فراهم آوردن امکانات برای حفظ نظریات دقیق و فنی در سازمانها
افزایش انعطاف و انطباق
فراهم کردن بازده و سرمایه گذاری بیشتر
افزایش مزایای اقتصادی
حمایت از حق مالکیت معنوی
کمک به توسعه سازمانهای مشتری مدار 
چندین مدل برای مدیریت دانش اجرا شده است.]به عنوان مثال KIM و LEE (2001) MALHATRO(2004) ،LINETAL(2007) ،2010)Kanapeckiene et al،LEE وlany (2011) [وقتی این مدل ها دقیق تر بررسی می شوند می توان فهمید که هر مدل بر یک و یا دو جنبه مدیریت دانش متمرکز است.بعضی از آنها فقط بر دو معیار مانند به کارگیری تکنولوژی و تولید دانش به عنوان دغدغه ی اصلی تمرکز می کنند ،در حالی که بقیه بر معیارهای دیگر مانند پروسه های دانش، فرهنگ دانش و مدیریت و غیره مدل مدیریت دانش متمرکز می شوند (Dincmen and Aksoy, 2003) .دانش شرکتی مدل (EKM)یک سلسله مراتب از قوانین است که یک کارگذار را قادر می سازد تا الگوهای تعامل را توضیح ،پیش بینی و پیش گیری نمایند . الف )در دانش شرکتی فرایندها (KN)و یا فرایندهای مدیریت دانش (KM)و ب)در محیط شرکتی یک مدل EKM  ارائه می شود (Firestone, 1999).
دانش شرکتی شامل همه ی انواع دانش است که هم در داخل و یا خارج شرکت تولید می شود مهم نیست که ثبت شود و یا نشود . همانطوری که در بالا ذکر شد مشکل است که مدلی را پیدا کنید که تمام شرکت و یا فعالیت های مربوطه را به عنوان یک کل پوشش دهد. .EKMMهمانطوری که آرسلانکایا (2007 ) مطرح می کند با هدف پرکردن این خلا و مهیا کردن مدیریت دانش شرکتی است.
EKMM برای حل مسائل زیر طراحی شده است:
یک زیربنای دانشی موثر برای اداره تمام پروسه های مدیریت دانش کافی است (زیربنای علمی)یک مدیریت دانش موفق به طور واضح بعضی فرایندها مانند جستجوی دانش ،تولید دانش و به روز کردن آن مورد نیاز است (فرایند مدیریت دانش) همچنین خلق چارچوب های ارائه دهنده دانش ضروری است ،بنابراین دانش توسط همه به یک شیوه فهمیده می شود(ارائه دانش)
به طور مشابه مهم است که سیستم هایی تعریف شود که دانش درست را در مکان درست و در زمان درست قرار دهد تا از آن نتیجه گرفته شود استفاده و برنامه ریزی دانش همچنین مهمترین بخش از مدلهای مدیریت دانش است (برنامه ریزی دانش)
علاوه بر این قضیه استراتژی های مدیریت دانش و ساختارسازمانی مربوطه از ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به استراتژی های مدیریت دانش محسوب می شوند همچنین فعالیت های مدیریت دانش به عنوان سطح یک شرکت مد نظر گرفته می شود.
فعالیت های مدیریت دانش به عنوان سبک زندگی در یک شرکت موفق باید در نظر گرفته شود این امر به وضوح بیان می کند که نیاز به  توسعه فرهنگ دانش می باشد.
در مقابل افزایش دانش ،ظرفیت های تقسیم دانش درونی که یک نفر دانش کس دیگر را افزایش میدهد این به عنوان اهرم دانش نامیده می شود(اهرم دانش)
در راس همه اینها فعالیت های مدیریت دانش باید بدست آید و ارزیابی ادواری به منظور اینکه فعالیت های به اجرا در آمده به تحقق برسد باید به عمل آید مشکلاتی که در این مقاله مشخص شده باید دسته بندی شود و اطلاعات اساسی باید دریافت شود (سنجش مدیریت واقعی)مدل پیشنهادی (برج دانش) نامیده می شود به عنوان اجزای مدل که در یک حال برج مانند به یکدیگر مرتبط شده اند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجزای پیشنهادی EKMM در شکل 1 آمده است جزییات هر فاکتور در OZTEMEL و ARSLANKAYA (2010) آمده است.
3-مدیریت منابع استراتژیک سازمان(SERM)
همانطور که در شکل 2 ذکر شد SERM برای دسته بندی کردن سطح دانش منابع است
همانطور که در شکل 2 دیدید SERM شامل MRP مرجع و MRP II به علاوه ظرفیت های ERP است .به علاوه ERP و SERM روشی را برای اداره مدیریت استراتژیک (SM) فراهم می کند فعالیت های مشتری مدار (CFA) مدیریت تکنولوژی (TM) و نظارت عملکردی (PM) مانند EKMM است.تعریفی از اجزا همچنین توسط  Oztemel KorkusuzPolat & (2007) فراهم شده است.
دایره ERP
*S وm
*HRM
*کیفیت 
*مالی
*تولید صنعتی
*توزیع و نیروها
*هزینه ها
 
دایره SM
*فعالیت اقتصادی
*مدیریت ریسک
*برنامه ریزی استراتژیک
 
دایره CFA
*مدیریت اطلاعات مشتری
*مدیریت ارتباطات
*مدیریت احتیاجات ونیازها
*مدیریت مشتری مدار
دایره TM
*تکنولوژی اطلاعات
*توسعه و تحقیق
*ارزیابی تمایل تکنولوژیست
4- روش پیشنهادی برای ادغام EKM و SERM
EKMM و SEKM می توانند با روش های مقتضی ادغام شوند این ادغام می تواند به دو صورت انجام شود هم EKMM به عنوان خط مرجع در نظر گرفته می شود اجزای SERM می تواند برای اینها EKMM اهداف دسترسی سنجیده شود و یا برعکس در این مطالعه SERM  به عنوان خط پایه در نظر گرفته می شود.
4-1 زیر بنای دانش در SERM
EKMM یک زیر بنای دانش سیستماتیک را فراهم می کند که در مدل های SERM به کار گرفته می شود همانطوری که در شکل 3 بین شده است.
RM به SP :اهداف ،اجرا ،ارزش ها
RM به ER  :تحلیل ریسک
SP  به ER :اجرا و اهداف و سیاست ها
4-2 فرایند مدیریت دانش در SERM 
پروسه دانش می تواند شامل جنبه علمی مدیریت دانش باشد این در واقع بیان می کند که در هر شرکتی پروسه های زیر برای مدیریت دانش در دسترس قرار گرفته شده است. بین پروسه هایی مانند جستجو ،تولید، به روز کردن ،تقسیم و ذخیره و انتقال دانش و  غیره بین واحدها SERM در SERM استراتژی هایی که در زیر واحدهای برنامه ریزی استراتژیک مهیا می شود .خطرها طرح های عمل و یا طرح های پیش بینی خطر که توسط زیر طبقه های مدیریت خطر تعریف شده اند معیار مورد احتیاج برای ارزیابی تکنولوژی در مدیریت تکنولوژی زیر طبقه استراتژی هایی که توسط زیر طبقه های برنامه ریزی استراتژیک و خطر ها فراهم شده به اطلاعات مشتری /محصول /عرضه باید به روز شوند فهم این فعالیت ها در SERM  بوسیله پروسه های مدیریت اطلاعات مدل EKMM انجام می شود.
4-3 ارائه دانش در SERM
نمود دانش استاندارد خاصی برای دانش خلق می کند که در چنین روشی تمام استانداردها اجزای مشابه را از متن های مشابه استخراج می کند. بوجود آوردن فرمت های خاص (برای تفکیک دانش ،گزارش دهی ،بایگانی نگهداری فایل ها و غیره (در طبق ی SERM )در SERM اهداف /استراتژیک توسط طبقه ی برنامه ریزی استراتژیک فراهم می شود و به سایر طبقات SERM فرستاده می شود .واحدهایی که فعالیت ها را می فرستند به اهداف به عنوان یک گزارش دهنده به برنامه ریزی استراتژیک واحد عمل می کنند. قسمت مهم مدل EKMM که شامل فهم دانش با شیوه ای مشابه توسط هر فردی و گسترش روش های دانش مشترک برای در دسترس بودن و فهم دانش درست در مکان درست و در زمان درست است.دوباره استانداردهایی برای فرم های حرکت بین طبقات وجود دارد بنابراین هر کس می تواند مطلبی مشابه را از متن مشابه بفهمد همچنین می توان طبقات نمایش نمایش دانش EKMM را استفاده کرد که مشخص می کند کدام گزارش ها باید تولید شود و در چه فرمتی می تواند تولید شود مانند فرمت های استاندارد که در آن دانش در SERM  نمایش داده می شود یک استاندارد در زمینه اش مهیا می شود با تشکر از این استاندارد دانش سریعتر بدست می آید .مثال کار در حرکت دانش که در EKMM استفاده می شود در جدول 1 نشان داده شده است:
جدول یک :کارت جنبش دانش
اسامی طبقات XXX
دانش تحلیل خطر بالقوه کد دانش    
جایی که دانش شکل می گیرد تمام طبقات تاریخ   
مکان استفاده طبقه مدیریت خطر اهمیت دانش:تدارک دانشی که برای در نظر گرفتن خطرات لازم است
تولید کننده دانش تمام طبقات
زمان تولید ژانویه /ژوئن متن دانش:خطرها ،اندازه خطرها،اقدامات احتیاطی ،ریسک ها و اقدامات ریسک
طبقه ای که آنرا استفاده می کند طبقه مدیریت 
زمان استفاده از آن فوریه /جولای
مقصود آن
هدف دانش
برنامه ریزی دانش در باره ی خلق طرح های دانش است که در چنین روشی دانش درست ،در زمان درست در اختیار شخص مناسب گذاشته می شود. برنامه ریزی دانش پایه های دانش را تعریف می کند که توسط شبکه های کامپیوتری حمایت می شوند و سیستم های اطلاعات مدیریتی سنتی آن را تعریف می کند که کدام دانش در کجا و در چه زمانی تولید می شود.
جدول 2:مثال هایی از جریان دانش بین برنامه ریزی استراتژیک زیر گروه ها و سایر گروه های SERM
برنامه ریزی استراتژیک تبادل دانش چگونه برنامه ریزی استراتژیک تاثیر می گزارد
از به
فعالیت های مشتری محور یک گزارش بازخورد که جنبه های مثبت و منفی استراتژی مشتری قابل اعتماد در جنبه های قابل اعتماد
اهداف و فعالیت های واحد استراتژی هایی که به فعالیت مشتری مدار متمرکز است
هدف واحد آگاهی از پیش زمینه مشتری به مرتب کردن و تجدید سیاست های موسسه ای و استراتژی هایی در خطی که عکس العمل مثبت و منفی مشتریان در آن وجود دارد.
مدیریت ریسک موردی که از تمام ریسک های سازمان گزارش می شود 
اهداف و فعالیت های واحد استراتژی پیشگیری و نظارت بر ریسک
هدف واحد مهم است که استراتژی هایی از ریسک تعریف شود
تحقیق و توسعه موردی که در تحقیق و توسعه گزارش شده است
اهداف و فعالیت های واحد هدف واحد
استراتژی هایی برای تحقیق و توسعه
ایده هایی برای محصولات جدید مهم است که در تحقیق و توسعه استراتژی ها تعریف شود و درباره سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه  تصمیم گیری شود
دانش و مدیریت اطلاعات یک مورد گزارش شده در اطلاعات و مدیریت انفورماتیک و فعالیت های واحد استراتژی هایی برای اطلاعات و مدیریت 
هدف واحد مهم است که اطلاعات و استراتژی های انفورماتیک و در تصمیم گیری درخصوص  سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در اطلاعات و انفورماتیک
4-5 استراتژی های مدیریت دانش در SERM
استراتژی های دانش سیاست های سطح سازمانی و استراتژی های مدیریت دانش در نظر گرفته شده است.این بر رفتار شرکت تاثیر می گذارد استراتژی های بعدی مثال خوبی است .به هر حال شرکت ها همچنین می توانند استراتژی های  کسب وکار خاص خود را توسعه دهند.
مدیریت استراتژیک SERM
سنجش صلاحیت (فاکتورهای موفقیت اساسی)
SERM که بر اساس توسعه ی هدف SMART است
اساس زمانی و واقعی و قابل اندازه گیری و خاص
توزیع منابع
برنامه ریزی اجرایی
نظارت اجرایی
اینجا یک راهنما برای تولید دانش وجود دارد این ممکن است صحت دانش واقعی را تضمین کند 
دانش باید مکان مناسب و قابل دسترس باشد برای آنهایی که غیر قانونی هستند تا دسترسی داشته باشند
دانش صحیح فقط باید توسط افراد با کیفیت اراده شود
دانشی که درخواست می شود کاملاً تحلیل می شود باید در روش های صحیح استفاده شود زمینه مناسب باید تولید شود
نگهداری دانش در یک موسسه افشا نکردن هرگونه اطلاعات در خارج از موسسه با استفاده از اعمال قدرت مناسب
4-6 سازماندهی دانش در SERM
سازمان دانش واحدهای سازمانی و عملکردها را به علاوه فعالیت ها را تعریف می کند این قضیه موارد زیر را مشخص می کند:
واحدهای سازمانی مانند قسمتهای تکنولوژی اطلاعات
مسئولیت پروسه ای و سازمانی
وظایف و مسئولیت ها
جهت گیری کاری
منابع انسانی مورد احتیاج
روش ها و وسائل (نرم افزار ها و سخت افزار مورد نیاز)
مسئولیت هایی برای پروسه SERM  پروسه های مرتبط و مشکلاتی که باید تعریف شود و ساختار موسسه ای مورد نظر تاسیس شده(مسئول دانش اصلی ،کارکنان دانش ،DBMS سرپرست و کارکنان آن و غیره)
با در نظر گرفتن مشاغلی که توسط پنج گروه اصلی SERM اجرا می شود آن مسئول  ارشددانش و کارکنان دانش را دارد.به عنوان مثال CKO از طبقه اصلی مدیریت استراتژیک فعالیت هایی که با توسعه فرهنگ شرکتی و اصلاح زیر ساختهای امور شرکتی و منابع اصلی است.برای نوآوری آنها آن دانش خاص ،اطلاعات و مزایای رقابتی و حمایت را فراهم آورده ، این فعالیت ها را در انطباق با عملکرد کلی طبقه مدیریت استراتژیک انجام می دهد.کارکنان دانش از سوئی دیگر توانایی بدست آوردن سریع اطلاعات تجربی و تئوریک را دارند و آنرا به عمل تبدیل می کنند آنها اشخاصی با تحصیلات بالا هستند به علاوه آنها توانایی یادگیری مدام را دارند .به عنوان مثال کارکنان دانش طبقه اصلی فعالیت های مشتری مدار ,توانایی بدست آوردن سریع اطلاعات تجربی و تئوریک را دارند که آنها برای جستجوی اعتماد به کار می برند .آنها به طور مدام درباره احتیاجات مشتری می آموزند و دانش جدید از پروسه های خدمات و محصولات منعکس می کنند.
4-7 فرهنگ دانش در SERM
فرهنگ دانش یک نوع مفهوم از ساختار فعال ، محرمانه امن و خلاق  است که فهم مدیریت دانش را با مهیا کردن تمام پرسنل و پیش بینی رفتار آنها با دانش درست امکان پذیر می سازد. این امر با فراهم کردن جامعه ای که به طور وسیع به دانش علاقمند است در درون یک شرکت فراهم میشود .فرهنگ به خودی خود باور اینکه دانش تنها منبع قدرت است و تقسیم تجربه به یک تکامل فعال از اجرای آن نیازمنداست.غنی کردن دانش شرکتی با نظارت مداوم و به روز کردن آن ،شعار فرهنگی دیگری از مدیریت دانش است . انگیزه فعال و انعطاف پذیری استفاده از دانش که بر خلاقیت و تاثیر گذاری تمرکز یافته، گرایش خود را بر اعتبار و اعمال قدرت و پنهان کاری در تکامل قرارداده است.
4-8 قدرت دانش در SERM
قدرت دانش به عنوان کمک به افراد دیگر که دانش خود را اصلاح کنند تعریف شده است این امر تضمین می کند که سطح دانش و به کارگیری آن می تواند در درون یک شرکت همزمان باشد. این امر به وضوح تاخیر نداشتن در تصمیم گیری و افزایش سطح توزیع را در تصمیم گیری تضمین می کند .همانطوری که تمام افراد همدیگر را می فهمند و زبان همان دانش را استفاده می کنند که تاثیرگذاری به علاوه صحت تعریف و قرار دادن دانش مناسب را افزایش می دهد .به منظور اینکه از کمبود دانش جلوگیری شود و شکاف ممکن در تصمیم گیری منسجم را جلوگیری کند می بایست یک سری فعالیت ها ی پیش زمینه دانش مساوی برای سهام داران اجرا شود(قدرت داخلی و خارجی)(هجوم مغزها ،گروههای متمرکز کانال های ارتباطی مناسب ،دانش قابل دوام ،محیط تقسیم شده و قابل انتقال و تیم های حل مشکلات).در SERM برنامه ریزی استراتژی سایر زیر طبقه ها  به صورت اهداف /استراتژیک ها قرار داده شده اند .هنگامی که لازم باشد آن طبقات دیگر را با جهت گیری حمایتی مورد ارتباطی را فراهم می کند .موضوعاتی مانند خاص کردن اهداف ،فهم فعالیت ها و اندازه گیری اجرای اهداف برای روشن کردن کمبود دانش در هر طبقه ای که در آن وجود دارد. SERM از قدرت فعالیت های دانش مدل EKMM استفاده می کند با سازماندهی در فعالیت های تجاری خدماتی و هجوم فقر با اختصاص کردن گروه های متمرکز و کانال های ارتباطی مناسب با خلق محیطی که در آن دانش می تواند انتقال یابد و با روش های مشابه قدرت می تواند بدست آید .با اعمال قدرت سطح دانش هر طبقه SERM می تواند در همان سطح نگه داشته شود.
4-9 سنجش مدیریت دانش در SERM
برای رسیدن به ظرفیت کمال
سیستم های MRP و ERP
مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک ،مدیریت بحران ،سیاست های اقتصادی )
مدیریت تکنولوژیک (تکنولوژی اطلاعاتی ،سنجش تمایل به تکنولوژی )
فعالیت های مشتری مدار
مدیریت اجرا
برای کنترل این قضیه که آیا دانش مناسب در مکان مناسب بوسیله فرد مناسب و در زمان مناسب در SERM به کار برده می شود .بعضی از 585 وابسته های زیر معیار از22 معیار ،در مدل EKMM استفاده می شود.
5- نتیجه گیری:
مدیریت استراتژیک منابع شرکت یک روش سیستماتیک برای اداره معقولانه فعالیت ها در درون یک سازمان با تمرکز خاص بر تفکر استراتژیک SERM  ،اولین سطح استراتژی مورد نیاز سازمان بر اساس رسالت سازمانی وهمچنین  احتیاجات مشتری و الزامات تعریف میشود.استراتژی ها باید با توسعه اقتصادی بازار هماهنگ باشد و همچنین باید با تحلیل موقعیتی دقیق مرور شود,تحلیل تکنولوژیک و نتایج R&D و مدل مدیریت دانش سازمانی روش ها و متدهایی را برای برقراری مدیریت دانش بهتر در یک سازمان به کار می برد .اهداف سطح شرکت و استراتژی ها فعالیت های مرتبط به دانش را راهنما می شود ،از برنامه ریزی دانش و برقراری زیر ساخت مناسب .مدل پیشنهادی ،وکیل ها را مجبور می کند تا دانش خاص را کامل کند.چارچوب ارائه شده تعریف دقیق فهم دانش و استفاده از دانش فهمیده شده را فراهم می کند (تکمیل  و تقسیم محیط).یکی از مهمترین عناصر این مدل اداره دانش و کلیه فعالیت های مرتبط در یک سطح سازمانی و پیشنهاد یک فرهنگ اشتیاق گسترده به دانش است.به علاوه آن یک سری قدرت دانشی که در درون یک سازمان حمایت می شود ،برای جویندگان موفقیت نباید نادیده گرفته شود.ادغام SERM و EKMM خلاقیت و تاثیر عملیات ها ی مدیریتی است یک سری معیار ها برای سنجش در نظر گرفته شده که زیر معیارهای حاضر را بررسی می کند.
 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.