دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد سلامت جوانان و مدارس