واحد مدیریت خطر بلایای شهرستان پاوه یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز بهداشت شهرستان پاوه بوده که هم اکنون با مسولیت خانم مهندس عبدی کارشناس ارشد ارگونومی در حال فعالیت می باشد