فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ها و شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
۱- برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر وعوامل خطر منتسب در)  PHC ایراپن)
۲- برنامه خطرسنجی  سکته های قلبی و مغزی
۳- برنامه پیشگیری وکنترل دیابت
۴- برنامه پیشگیری وکنترل فشارخونبالا
۵- برنامه پیشگیری وکنترل چربی خون بالا
۶-  برنامه پیشگیری، غربالگری وکنترل سرطان
۷- برنامه غربالگری وکنترل  بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ، فنیل کتونوری
۸- برنامه پیشگیری از بروز بیماری بتا تالاسمی ماژور
۹- برنامه پیشگیری ازبروزبیماری فنیل کتونوری
۱۲- برنامه پیشگیری و کنترل آسم
۱۳- برنامه پیشگیری و کنترل پوکی استخوان
۱۴- برنامه ژنتیک اجتماعی
۱۵- نظارت بر فعالیت آزمایشگاههایبخش خصوصی غربالگری نوزادان
۱۶-  نظارت بر فعالیت مراکز غربالگری نوزادان
۱۷- نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره ژنتیک (تالاسمی ، فنیل کتونوری و........ )
۱۸- نظارت بر اجرای برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر(چربی خون بالا ، فشارخون بالا، دیابت ، خطرسنجی ده ساله سکته های قلبی و مغزی کشنده و غیرکشنده ) در مراکز / پایگاه ها و خانه های بهداشت
۱۹- نظارت بر میزان بیماریابی  در برنامه برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر در نظام سلامت

 

تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای غیرواگیر

20-  تامین تجهیزات مورد نیازغربالگری در تمامی مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت

21-  غربالگری، بیماریابی و درمان به موقع بیماران شناسایی شده در برنامه های غیر واگیر

22-  برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری ها جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

23-  تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی .

24-  آموزش مستمر علمی و اجرایی در برنامه های مرتبط به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

25-  نظارت بر عملکرد از طریق پایش، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

26-  تهیه محتوای آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

27-  گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط و گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تفسیر آن

28-  نظارت و همکاری در روند اجرای برنامه ها با بیمارستان منتخب همکار و آزمایشگاه های طرف قرارداد در برنامه های مرتبط

29-  نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

30-  نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحدهای محیطی

31-  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با برنامه های غیرواگیر

 

شرح وظایف کارشناس غربالگری نوزادان و متابولیک

 

1.      آموزش مراقبین سلامت و نمونه گیران مراکز، برگزاری آزمون و اعطا گواهی آموزشی

2.      آموزش گروهی برنامه غربالگری و متابولیک در کلاس های بازآموزی

3.      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

 1. تهیه و تدوین جدول گانت
 2. تهیه و تدوین پنل شش ماهه- سالانه
 3. پایش مراکز نمونه گیری به صورت فصلی
 4. بررسی پسخوراند پایشها به صورت فصلی
 5. تهیه و تدوین شاخصها و اعلام وضعیت به مراکز
 6. دریافت روزانه موارد مشکوک به کم کاری تیروئید، فاویسم، فنیل کتونوریا و متابولیک از آزمایشگاه های رفرانس و متابولیک و اعلام به مراکز جهت فراخوان
 7. جمع آوری آمار به صورت ماهانه از مراکز وتکمیل فرم های اکسل مربوطه
 8. ارسال آمار به صورت ماهانه  و فصلی به معاونت بهداشتی
 9. ارسال صحیح و به موقع بازخورد پایش به کارشناس برنامه در معاونت بهداشتی
 10. تشکیل کمیته شهرستانی ژنتیک با شرکت عوامل اجرایی اصلی مؤثر و مرتبط با اجرای برنامه حداقل یکبار در سال
 11. مدیریت بهینه و برنامه ریزی موثر برای تامین پرسنل ثابت و با مهارت شامل پزشک مشاور ژنتیک و مراقب سلامت مرکز ارائه خدمات زمان ازدواج مورد نیاز برای جمعیت تحت پوشش
 12. تعیین پزشک ژنتیک جایگزین مرکز مشاوره ژنتیک درصورت تقاضای مرخصی از سوی پزشک مشاوره ی ژنتیک
 13. نظارت و پایش عملکرد سطوح محیطی در راستای اجرای صحیح برنامه
 14. مدیریت ثبت و گردش اطلاعات و تأیید و کنترل صحت گزارشات آماری برنامه و جمع بندی و ارسال به موقع فرمهای آماری به معاونت بهداشتی دانشگاه.
 15. آرشیو و نگهداری دستورا لعملها، اسناد و مواد آموزشی به روز و مشارکت و اطمینان از دسترسی و بهره برداری بهینه توسط پرسنل تحت امر
 16. گردآوری و ثبت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات در سطح شهرستان و انعکاس به معاونت بهداشتی دانشگاه و پیگیری تا دریافت پاسخ مناسب
 17. تشکیل کمیته بروز با حضور عوامل اجرایی مؤثر مرتبط به ازاء هر مورد بروز بیماری ژنتیک تحت مراقبت (جهت بررسی علت بروز و برنامه ریزی بهینه جهت کنترل موثر و به هنگام بروز)
 18. آموزش و توجیه دستورالعمل های برنامه های ژنتیک برای گروههای هدف شامل بهورزان ، مراقبین سلامت، ناظرین، پزشکان و عموم مردم
 19.  همکاری و تعامل با سازمانها و بخشها جهت جلب همکاری در خصوص زوجین نیازمند شامل سازمان بهزیستی و کمیته امداد
 20. انجام هماهنگیهای درون بخشی به منظور تجهیز مراکز بهداشتی و آزمایشگاهی

شرح وظایف کارشناس ژنتیک اجتماعی

 

 1. تشکیل کمیته شهرستانی ژنتیک با شرکت عوامل اجرایی اصلی مؤثر و مرتبط با اجرای برنامه حداقل یکبار در سال
 2. مدیریت بهینه و برنامه ریزی موثر برای تامین پرسنل ثابت و با مهارت شامل پزشک مشاور ژنتیک و مراقب سلامت مرکز ارائه خدمات زمان ازدواج مورد نیاز برای جمعیت تحت پوشش
 3. تعیین پزشک ژنتیک جایگزین مرکز مشاوره ژنتیک درصورت تقاضای مرخصی از سوی پزشک مشاوره ی ژنتیک
 4. نظارت و پایش عملکرد سطوح محیطی در راستای اجرای صحیح برنامه
 5. مدیریت ثبت و گردش اطلاعات و تأیید و کنترل صحت گزارشات آماری برنامه و جمع بندی و ارسال به موقع فرمهای آماری به معاونت بهداشتی دانشگاه.
 6. آرشیو و نگهداری دستورا لعملها، اسناد و مواد آموزشی به روز و مشارکت و اطمینان از دسترسی و بهره برداری بهینه توسط پرسنل تحت امر
 7. گردآوری و ثبت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات در سطح شهرستان و انعکاس به معاونت بهداشتی دانشگاه و پیگیری تا دریافت پاسخ مناسب
 8. تشکیل کمیته بروز با حضور عوامل اجرایی مؤثر مرتبط به ازاء هر مورد بروز بیماری ژنتیک تحت مراقبت (جهت بررسی علت بروز و برنامه ریزی بهینه جهت کنترل موثر و به هنگام بروز)

9-     ایجاد هماهنگی و تعامل با دفاتر ثبت اسناد و اعلام اسامی و نشانی مراکز بهداشتی درمانی ویژه ی مشاوره ی تالاسمی و آزمایشگاه های مورد تأیید جهت انجام آزمایش های هنگام ازدواج

10- اعلام مهاجرت و  قطع مراقبت زوجهای ناقل/ مشکوک پرخطر تالاسمی به مراکز بهداشت تحت پوشش دانشکاه و معاونت بهداشت جهت اعلام به سایر دانشگاه ها.

11- ارسال فرم شماره ی 5 ( فرم اعلام وضعیت مراقبت ژنتیک ) دریافت شده از مرکز بهداشتی درمانی ویژه ی مشاوره ی ازدواج به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه جهت انجام پیگیری های لازم.

12- مقایسه مراکز بهداشتی درمانی بر اساس شاخص های برنامه و رتبه بندی آنها جهت تشویق مراکز فعال و رفع مشکلات موجود در مراکز دارای عملکرد ضعیف.

13- معرفی والدین بیماران تالاسمی شناسایی شده جدید به تیم مشاوره ژنتیک و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه.

14- پیگیری موارد عدم مراجعه بیش از سه ماه در زوجهای ناقل/ مشکوک پرخطر شناسایی شده در استراتژی سوم اعلام شده توسط تیم مشاوره با مشارکت کارشناس ژنتیک مرکز بهداشت مربوطه

 

شرح وظایف کارشناس ایراپن

 

1.      برگزاری مناسبتهای هفته فشار خون بالا و دیابت و  روز جهانی قلب

2.      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

3.      تهیه و تدوین جدول گانت

4.      تهیه و تدوین پنل شش ماهه- سالانه

5.      پایش مراکز و پایگاهها به صورت فصلی

6.      بررسی پسخوراند پایشها به صورت فصلی

7.      تهیه و تدوین شاخصها  بصورت فصلی ، شش ماهه و سالانه و اعلام وضعیت به مراکز

8.      آموزش و آگاه سازی مراجعین جهت انجام غربالگری بیماری دیابت و فشار خون بالا و خطر سنجی در افراد بالای 30 سال

9.      آموزش دقیق دستورالعمل های برنامه ایراپن و شرکت در کلاس های بازآموزی

10.  ارجاع افراد بالای 30 سال به آزمایشگاه جهت آزمایش قند و چربی

11.  تکمیل دقیق فرم خطر سنجی در افراد بالای 30 سال (در فرم میانسالان و سالمند و فرم خطر سنجی در بیماری های غیر واگیر)

12.  فراخوان تمام افراد بالای 40 سال (میانسال و سالمند)که ظرف یکسال گذشته خطر سنجی نشده اند جهت خطر سنجی

13.  مراقبت بیماران فشار خون بالا و دیابت هر ماه توسط مراقب سلامت و ثبت در سامانه سیب و  فرم بیماری های غیر واگیر

14.  ارجاع افراد مشکوک به دیابت و فشار خون بالا به پزشک جهت تشخیص و تائید

15.  پیگیری افراد ارجاع شده به پزشک توسط مراقبین و بهورزان

16.  تشخیص و ثبت بیماران دیابتی و فشار خون بالا در سامانه سیب

17.  ثبت دارو و آزمایشات  بیماران دیابتی و فشار خون بالا در سامانه توسط پزشکان(به صورت سه ماه یکبار)

18.  ارجاع سالانه بیماران دیابتی برای بررسی چشم و کلیه توسط توسط پزشکان مراکز به متخصص چشم

19.  ارسال صحیح و به موقع بازخورد پایش به کارشناس معاونت برنامه

20.  ارسال صحیح و به موقع آمار فصلی به کارشناس معاونت برنامه

 

 

شرح وظایف کارشناس غربالگری سرطان ها  ، شنوایی و بینایی 

1.       نظارت بر اجرای برنامه در مراکز خدمات جامع سلامت  ،  پایگاهها و خانه های بهداشت مطابق فرایندهای استاندارد برنامه

2.       برنامه ریزی در زمینه ارتقای سطح آموزش و مهارت کارکنان تحت مدیریت و ارتقای آگاهی جمعیت تحت پوشش

3.       آموزش و توجیه نیروهای مرتبط براساس شیوه نامه ها و پروتکل های مرتبط

4.       پیگیری تدارک و توزیع نیرو و امکانات لازم جهت اجرا ی برنامه

5.       هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی

6.       هماهنگی جهت حضور کارشناس شنوایی شناس و بینایی سنج طرف قرارداد بهزیستی در روزهای خاص در مطب

7.       پایش و ارزشیابی دوره ای برنامه

8.       برگزاری جلسات آموزشیتوجیهی در مورد شیوه نامه اجرایی برنامه و نظام ارجاع و ارسال گزارش به معاونت بهداشتی

9.       جمع آوری و گزارش آمار عملکرد سه ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یکساله

10.   ارایه گزارش فعالیتهای انجام شده در واحد مربوط به کارشناس مسوول برنامه به سطوح بالاتر

11.   شرکت در جلسات تعیین شده در خصوص برنامه

12.   بررسی راستی آزمایی مراقبین سلامت در ارائه اموزش شنوایی به مادران باردار

13.   آموزش دقیق دستورالعمل های برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان و شنوایی به مراقبین سلامت از طریق شرکت در کلاس های بازآموزی

14.   ارسال صحیح و به موقع بازخورد پایش به کارشناس معاونتی برنامه

15.   ارسال صحیح و به موقع آمار فصلی به کارشناس معاونتی برنامه

16.   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

17.   تهیه و تدوین جدول گانت

18.   تهیه و تدوین پنل سالانه

19.   پایش مراکز و پایگاهها به صورت ماهیانه

20.   بررسی پسخوراند پایشها به صورت فصلی

21.   تهیه و تدوین شاخصها و اعلام وضعیت به مراکز

22.   برگزاری مناسبتهای روز جهانی شنوایی ،بینایی و سرطان پستان و پویش ملی سرطان،

 

دیابت و فشارخون:

بیماری های مزمــن و غیرواگیر اصلی ترین عوامــل مرگ ومیر و ناتوانــی در دنیای امروز به شــمار می روند. چهار بیماری عمده غیرواگیر شامل بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، سرطان و بیماری های مزمن ریوی مستقیماً  به چهار عامل خطر اصلی قابل پیشگیری شامل مصرف ســیگار، الکل، تغذیه نامناسب و عدم فعالیت بدنی، وابسته هســتند.

گروه هدف غربالگری فشارخون بالا افراد 30 سال به بالا می باشد. افرادی که فشارخون بالای ۸۰/ 120 دارند برای بررسی بیشتر به پزشک خانواده مراجعه نمایند.

گروه هدف غربالگری بیماری دیابت افراد 30 سال به بالا می باشد و افرادی که قندخون ناشتای آنها ۱۰۰ و بالاتر می باشد برای بررسی بیشتر به پزشک خانواده مراجعه نمایند.

خدمات مراقبتی برای بیماران دیابتی و فشارخونی در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاههای خدمات جامع سلامت، مطب پزشک خانواده و خانه های بهداشت انجام می گردد.

بیماران به صورت ماهیانه توسط مراقب سلامت و هر سه ماه یکبار توسط پزشک خانواده ویزیت می شوند.

 

کلینیک بیماری های غیرواگیر پاوه ( کلینیک (NCD

برنامه کاری کلینیک به شرح ذیل می باشد:

 

متخصص قلب و عروق : روزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه صبح ها

متخصص داخلی: دوشنبه ها  و سه شنبه ها صبح و عصر

 

شماره تماس با کلینیک بیماری های غیرواگیر پاوه :   

 09187930262

خدمات مشاوره ژنتیک شامل موارد زیر است:

۱- انجام ازمایش های قبل از ازدواج شامل CBC، الکتروفورز، مواد مخدر و بیماریهای آمیزشی

۲- ارائه مشاوره ژنتیک به زوجهای ناقل و مشکوک تالاسمی و سایر بیماریهای ژنتیک

۳- ارجاع زوجهای واجد شرایط انجام آزمایش تکمیلی ژنتیک به آزمایشگاههای ژنتیک مورد تایید وزارت بهداشت.

۴- ارجاع زنان باردار واجد شرایط برای نمونه گیری از جنین  

 

خدمات مرکز مشاوره ازدواج روز های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا ۱۴ ارائه می شود.

 

نشانی آزمایشگاهها و مراکز مشاوره ژنتبک مرکز بهداشت شهرستان پاوه :

۱-مرکز بهداشت پاوه      

خیابان انقلاب اسلامی روبروی پمپ بنزین شماره تماس 46123480-46121323

 

غربالگری نوزادان:

نوزادان مبتلا به بیماری های قابل تشخیص با غربالگری در اوایل تولد معمولا" بدون علامت هستند علایم  بتدریج و تا حدود ۶ ماهگی شیرخوار بروز میکند.

اگر غربالگری در ۵-۳ روزگی انجام نشود تشخیص بیماری دیر هنگام انجام شده و بیماری اثرات خود را بر شیرخوار خواهد گذاشت و عوارض جبران ناپذیری مانند عقب ماندگی ذهنی کم شنوایی ، کوتاهی قد و... را به همراه خواهد داشت. به همین منظور باید غربالگری به موقع (۵-۳روزگی) انجام شود و شروع درمان نوزاد قبل از ۲۸ روزگی باشد.

 به منظور غربالگری و شناسایی بیماری های کم کاری تیروئید، ، فنیل کتونوری وشنوایی سنجی نوزاد دلبندتان از پایان روز سوم تا پنجم تولد ، می توانید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی 14 به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمائید:

 

دقت کنید ۷۲ ساعت بعد از تولد نوزاد جهت آزمایش مراجعه نمائید.

 

به همراه داشتن کارت رشد کودک و کد ملی مادر الزامی است.

 

۱- مرکز غربالگری نوزادان بیمارستان قدس پاوه

(بیمارستان قدس ـ بخش اطفال  ( جهت نمونه گیری نوزادان بستری در بخش اطفال )

۲- مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک

(خیابان انقلاب اسلامی روبروی پمپ بنزین - طبقه اول - شماره تماس 46123480)

(  غربالگری نوزادان)

۳- مرکز خدمات جامع سلامت نودشه (غربالگری نوزاد)

شهر نودشه 46442352

4-  مطب خانم زکیه فاضل : خ انقلاب روبروی مرکز بهداشت طبق دوم تلفن 46126226و      09182257223 غربالگری شنوایی( شنوایی سنجی) روزهای زوج عصرها