آشنایی با واحد

گروه سلامت خانواده شهرستان:

واحدسلامت خانواده شهرستان ها جزیی از اداره  سلامت خانواده وزارت بهداشت می باشد  که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از 50 % خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی به نوعی به فعالیتهای این اداره باز می گردد.در واحد سلامت خانواده هرستان پاوه افراد ذیل مشغول به فعالیت هستند.


مسئول واحد : ثریا خسروی

کارشناس مادران: شیرین امجدی

کارشناس سالمندان: شهین سعیدی

کارشناس جوانی جمعیت و باروری: پروین یزدانبخش

کارشناس کودکان : پرستو کریمی و ثریا خسروی

کارشناس میانسالان: چنور آقایی


رسالت برنامه های واحد به شرح ذیل است:

 

برنامه جوانی جمعیت وسلامت باروری:هدف این برنامه حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان در سنین باروری می باشد.همچنین افزایش میزان باروری کلی در راستای پیشبرد اهداف برنامه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می باشد. جلوگیری از سقط های عمدی وعواقب حاصله از آن نظیر وقوع بیماری،معلولیت و مرگ ،ارجاع زوج های نابارور اولیه و ثانویه جهت درمان می باشد.

برنامه مادران: یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی ارائه خدمت مناسب  به زنان خواهان بارداری ، مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از آن میباشد.  بخش بهداشت ؛ مسئولیت مراقبتهای بهداشتی مرتبط با بارداری است بطوریکه که هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز به خدمات به واحدهای ارائه دهنده  خدمت مراجعه نماید ،خدمت کار آمد و اثر بخش دریافت نماید . هدف از این مراقبت ها کاهش بار بیماریهای ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر (تا 42 روز پس از زایمان) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزشهای سازمانی این برنامه می باشد.

برنامه کودکان:تلاش درجهت تامین،حفظ و ارتقاءسطح سلامت کودکان،کاهش بار بیماریها و میزان مرگ و میر آنان،از طریق ارائه خدمات آموزشی،بهداشتی و درمانی عادلانه مطابق با پروتکلهای موجود در سطح اول ارائه خدمت می باشند.این خدمات از طریق ارائه دهندگان خدمت(بهورزان،مراقبین سلامت ،کارشناسان و پزشکان) به کودکان زیر 5 سال تحت پوشش و ساکن در شهرستان پاوه(اعم از ایرانی و غیرایرانی) در 10 مرکز شهری و روستایی شهرستان در بخشهای دولتی و خصوصی ارائه می گردد.

برنامه سالمندان:رسالت این برنامه کاهش بار بیماریهای اولویت دار و قابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی در راستای تعهدات ملی و بین المللی است که شامل برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان،آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ،خطر پذیری و طبقه بندی سالمندان،شناسایی،مراقبت و حمایت سالمندان بسیار پرخطر و پرخطرمی باشد.

برنامه میانسالان : از آنجائی که گروه سنی میانسالان (59-30) سال 45% کل جمعیت شهرستان را داراست و حدود 21% کل موارد مرگ مربوط به گروه سنی میانسالان می باشد، بیماری در این گروه بیشترین فشار اجتماعی و اقتصادی را به جامعه وارد می کند. میانسالان یا به عبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده هستند و مرگ و میر آنها همه ابعاد سلامت خانواده و اجتماع را تحت تاثیر قرار میدهد.
 
هدف این برنامه ارتقا و حفظ سلامت این گروه سنی می باشد و از این رو اجرای خدمات میانسالان جهت تشخیص زود هنگام مشکلات و بیماری های این گروه سنی و درمان به موقع آنها شامل موارد زیر می باشد.