آشنایی با واحد

 واحد مدیریت شبکه :

آشنایی با واحد :

رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.

 وظایف

راه اندازی و تجهیزمراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت
 
نظارت بر چگونگی فعالیت مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت
 
اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی
تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 
تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی
 
پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی تابعه
 
تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان
 
هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال، ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
بررسی واحد های تابعه و رفع نواقص و تجهیزات مورد نیاز

 تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع
 
انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی

 فعالیت ها و واحد ها :

1. برنامه ها و فعالیت های پزشک خانواده
برنامه پزشک خانواده :
برنامه پزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرح سازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانی تمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.

اهداف برنامه :
 
- عدالت در سلامت
-ارائه خدمات بصورت تیمی
 
جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
 
جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت
 
اراته خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع
 
اصلاح شیوه زندگی مردم

اجرای برنامه در استان کرمانشاه :
در ابتدای سال 1384 و پس از تصویب بودجه بیمه روستایی در اسفند 1383، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را جهت اجرای برنامه پزشک خانواده شروع نمود. در پایان سال 1384 در95 مراکز بهداشتی درمانی ، 95 پزشک و 54 ماما در کنار سایر کارکنان ، خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت تحت پوشش ارائه نمودند. عدم امکان استخدام پزشک برای تمام مراکز گاهی موجب محرومیت چند روزه و حتی چند هفته ای یک مرکز از خدمات پزشک عمومی می شد و در مواردی به ناچار از یک پزشک در دو مرکز مجاور به صورت چند روز در هفته استفاده می شد . بدیهی است در چنین شرایطی ، خدمات بهداشتی درمانی مناسبی به بیماران ( و نیز دهگردشی مناسب به خانه های بهداشت تحت پوشش ) ارائه نمی گردید. اعزام پزشکان طرحی و پیام آور نیز فقط خلاءهای ضروری و اورژانسی را پوشش می داد. در مورد ماما، داروخانه و...نیز مشکلات عدیده ای دامنگیر شبکه های بهداشتی درمانی بود.
پس از 5 ماه کار سنگین کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد با همکاران ستادی و کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی ، شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی وزارت متبوع، از نیمه دوم مرداد 1384 قراردادهای اولیه با بیمه خدمات درمانی منعقد و اولین گروه از پزشکان و ماماهای طرف قرارداد در مراکز بهداشتی درمانی مستقر گردیدند.
در پایان سال 1384 تعداد 176 پزشک عمومی و126 ماما در 95 مرکز بهداشتی درمانی مستقر و ارئه خدمات می نمودند . در ابتدای سال 1389 ، در98 مرکز بهداشتی درمانی ، 177 پزشک عمومی و 133 ماما در قالب پزشک خانواده مشغول ارائه خدمت به مردم روستاهای استان کرمانشاه می باشند .


2.نیروی انسانی

آگاهی از وضعیت نیروی انسانی به منظور برنامه ریزی د رجهت تامین پرسنل شبکه های بهداشتی درمانی از اهم برنامه های گروه می باشد .

3.پزشک خانواده شهری : اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در شهرهای بالای 20 هزار نفر در سال 1402

 

تماس با واحد : 08346127522