دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد بیماریهای غیر واگیر