رییس مرکز بهداشت

KARIMI

                                                                                                           Heshmat.karimi

حشمت کریمی

دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

MPH  ارتقاء سلامت

25 سال سابقه مدیریت مرکز آموزش بهورزی

6 سال سابقه مدیریت واحد مدیریت و گسترش

4 سال ریاست مرکز بهداشت شهرستان پاوه