اخبار

خلاصه عملکرد واحد بیماریها 88

کلیات وخلاصه عملکردو فعالیت

( بیماریابی – حوزه واگیر- حوزه غیر واگیر – ایمنساری- آموزش و سایر)

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارنامه 12ماهه سال 88ومقایسه آن با سال87

بیماریابی با تاکید بر بیماریهای سل ، التور و مالاریا

سال

مالاریا

سل

التور

بیمار اسهالی

بیمارسرفه ای

A(H1N)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

87

453

15

397

71

119

66

650

18

1808

18

0

0

88 

617

19

475

84

129

76

581

22

2098

23

32

100

 

توضیحات :

1- بیماریابی از موارد مشکوک به مالاریا 100% می باشد.

2- در سال 87 جمعاً 10مورد S+ شناسایی شده اند در حالیکه در سال 88 جمعا“3 مورد TB-S+ شناسایی شده که این موضوع نشان دهنده کیفیت برنامه می باشد. از جهت موفقیت در سال 88 شناسایی S+ جمعا“ 05/% . در سال 87 این رقم به 33%  رسید و نیز درصد S+ به کل تی بی در دو سال  به ترتیب 22% و 67% بود. همچنین در سال 88به هدف مورد انتظار از نظر کمی رسیده ولی از جهت کیفی به هدف مورد انتظار دست نیافته ایم.

در سال 88 و87 التور ومالاریا صفربوده. در برنامه عملیاتی سال 89 تاکید بر حفظ وضعیت موجود و ارتقاء کیفیت تهیه نمونه ها وارسال به موقع به آزمایشگاه می باشد.

 

سال 

تیفوئید

اسهال خونی

هپاتیت A

سل

تب مالت

قارچی

هپاتیت B

مننژیت

سالک

التور

مالاریا

سیاه سرفه

سرخک

AFP

A(H1N1)

87 

15

24

1

18

13

37

9

2

2

0

0

0

1

1

0

بروز

27

43

2

34

23

48

14

4

4

0

0

0

2

2

0

88 

5

32

1

10

2

18

7

2

3

0

0

2

1

0

6

بروز

9

57

2

18

4

32

13

4

5

0

0

4

2

0

12

 

 

توضیح : 1- در برنامه عملیاتی سال 89 با توجه به کاهش بروز برخی بیماریها تاکید بر حفاظت وضعیت موجود و ترویج آموزش شناخت و پیشگیری اینگونه بیماریها به آحاد جامعه ، اما استراتژی در خصوص مواردیکه افزایش بروز دارند (تب مالت ، قارچی و هپاتی و...) تاکید تقویت سیستم شناسایی بیمار و مراقبت و در کنار آن ارتقاء اطلاع رسانی برای حداقل کاهش موارد می باشد.

2- ضمنا“ در خصوص سایر بیماریها مانند AFP و سرخک تاکید بر شناسایی موارد طبق اهداف کشوری (1 مورد فلج د ر100 هزارجمعیت زیر15 سال در یکسال و 2 مورد سرخک د رجمعیت 100 هزاری در یکسال) که در سال 87 د رخصوص AFP یک مورد شناسایی گردید.همچنین در برنامه عملیاتی سال 89 موضوع مراقبت و اطلاع رسانی آنفلوانزای طیور و دیگر زئونوزها و بیماریهای منتقله از آب و غذا ،‌ HB ، HIV ، STI و...با جدیت بیشتر در برنامه تدوین شده اند.

سال 88 AFP وHIV –دیفتری- کزاز صفر

 

 

سال

فشارخون

دیابت

روانی عصبی

صرع

سرطان

تالاسمی

تعداد

شیوع

تعداد

شیوع

تعداد

شیوع

تعداد

شیوع

تعداد

شیوع

تعداد

شیوع

87

1551

4858

377

1178

173

540

96

300

40

71

4

8

88

1695

5296

442

1381

202

640

103

320

62

105

3

6

 

توضیح: 1- با توجه به افزایش شیوع بیماریهای فشارخون و دیابت در برنامه عملیاتی سال89 تلاش در جهت اطلاع رسانی با تاکید بر اصلاح شیوه تغذیه ای و سایر فاکتورهای خطر صورت می گیرد و این موضوع نیز در برنامه ریزی پیش بینی شده است. لازم به ذکر است موضوع بیماریهای روانی عصبی نیز کمتر از میزان کشوری بوده و موضوع ارتقاء آموزش بهورزان و پرسنل برای تقویت بیماریابی در برنامه عملیاتی جزء راهکارهای اولویت دار می باشد.

2- مسئله بیماریابی موارد پره دیابتیک که در برنامه غربالگری سال 87 و 88 شناسایی شده اند نیز در اولویت برنامه غیر واگیر می باشد. بالابودن(غیر طبیعی) حدود 91% از نتایج بررسی HbA1C بیماران دیابتی نیز زنگ خطری است پیرامون پیشگیری از عوارض دیابت که در برنامه عملیاتی پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

3- غربالگری هیپوتیروئید مادرزادی کماکان با پوشش 100% در حال اجرا است. در سال 87 از کل 856 مورد نوزاد غربالگری شده 4 مورد شناسایی و تحت درمان و مراقبت می باشد.

4- همچنین از 32 مورد نمونه H1N1 6 مورد بیمار شناسایی و مراقبت ، و در برنامه عملیاتی 89 در استمرار آموزش و اطلاع رسانی تاکید شده است.

سال

غربالگری زوجین

زوج مینور

آزمایش اپیوم

VDRL

هیپوتیروئید

عقرب گزیدگی

مارگزیدگی

حیوان گزیدگی

تعداد

درصد

تعداد

کل موارد

موارد مثبت

کل موارد

موارد مثبت

کل موارد

موارد مثبت

کل موارد

بروز

کل موارد

بروز

کل موارد

بروز

87

1668

100

1

2428

22

3020

0

856

8

134

239

2

4

19

34

88

1787

100

0

2650

30

3367

0

891

6

305

544

2

4

21

38

 

توضیح : 1- در برنامه عملیاتی سال 88 موضوع پوشش 100% آزمایش و غربالگری داوطلبین ازدواج و هیپوتیروئید نوزادان و حیوان گزیدگی با ترویج اطلاع رسانی و آموزش ، تدوین متون آموزشی ، بر حفظ و ارتقاء وضعیت موجود تاکید شده است.

2- اطلاع رسانی و بازآموزی برای درمان و مراقبت تمام موارد عقرب و مارگزیده ، در برنامه عملیاتی تدوین شده ،‌پیش بینی شده است تا از مرگ احتمالی ناشی از عقرب گزیدگی پیشگیری گردد.

3- از سال 76 لغایت 88 از 8339 زوج آزمایش شده 13 زوج مینور شناسایی که 7 زوج آنها تحت مراقبت و 6 زوج مینور بعد از انجام مشاوره ویژه از ازدواج منصرف گردیده و هیچ مورد تالاسمی در این فاصله متولد نشده است.

 

سال

موارد مرگ

مرگ برحسب جنس

علت قلبی

مغزی

حوادث

سرطان

سایر

مرد

زن

87

278

172

106

91

26

32

47

82

88

227

130

97

69

38

36

25

59

 

توضیح : 1- با توجه به بالا بودن درصد مرگ ناشی از قلبی و عروقی و افزایش فشارخون و حوادث و سرطان در تدوین برنامه عملیاتی برای سال 89 این موضوع در اولویت قرار گرفته که با بازآموزی پرسنل ، آموزش و اطلاع رسانی دردرجه اول به گروههای در معرض خطر (آسیب پذیر) و بعد ترویج آن به کل جمعیت ،‌از میزان شیوع این بیماریها و یا حداقل از عوارض و مرگ ناشی از آنها کاسته شود.

 

1- حفظ پوشش 100% برای واکسیناسیون کودکان زیر یکسال (MMR ، OPV ، DPT ، HB ، BCG)

2- حفظ پوشش 100% برای واکسیناسیون مشمولین اعزام به خدمت (مننژیت و dT)

3- حفظ پوشش 100% برای واکسیناسیون موارد حیوان گزیده (هاری و توام)

4- حفظ پوشش بالای 95% واکسیناسیون متولدین 68 لغایت 71 (HB)

5- حفظ پوشش بالای 95% واکسیناسیون زنان باردار(dT)

6- حفظ پوشش بالای 95% واکسیناسیون زنان 49 – 10 ساله(dT)

در برنامه عملیاتی سال 88 به موضوع حفظ این پوششها کاملا“ توجه گردیده است.همچنین ارتقاء برنامه مراقبت و گزارش دهی پیامدها ی نامطلوب ناشی(AEFI) از ایمن سازی در تمام واکسنها و درتمام گروهای آسیب پذیر با ارائه بازآموزی پرسنل وآموزش جامعه و افراد در معرض خطر مورد نظر و تایید می باشد.

برنامه های شاخص

         تشدید مراقبت مرزی از تیر ماه ناکنون پیرامون کنترل وپیشگیری H1N1)A )

         استمرار طرح شناسایی S+ بر اسا س پروپوزال سال 88

         استمرار فعالیت واحد دیابت ورایگان نمودن ویزیت بیماران ارجاعی ازمراکزبه متخصص داخلی

         اجرای طرح غربالگری مراقبت هپاتیت ب  وغیر واگیر (سال89)

         استمرار اجرای طرح شناسایی S+در نقاط High Rish

         بیماریابی انفلوانزا واستمرار درسال89

         تقویت هماهنگی های برون بخشی در کارگروه سلامت شهرستان که نتیجه آن : الزام ادارات وارگانها ومراکز نظامی وانتظامی پیرامون برگزاری جلسات آموزشی کنترل بیماریهای بازپدید ونوپدید

         استمرار پرسنل بیماریها در بیمارستاه برای هماهنگی ومراقبت به موقع

           روش آموزش   

عنوان آموزش

گارکاه آموزشی

جلسه آموزشی

کلاس آموزشی

همایش

سیمینار

کارگاه

شناخت و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر

6 مورد دیابت ، فشارخون ، قلبی ، هیپوتیروئید ، تالاسمی و آسم

369

72

2

1

3

شناخت و پیشگیری بیماریهای واگیر

8 مورد منتقله از آب و غذا ، زئونوزها ، STI ، آنفلوانزا ، HIV و قابل پیشگیری با واکسن ، سل

525

11

8

1

8

شناخت و پیشگیری حوادث وبلایا

2 مورد ایمنی راهها ، حوادث و بلایا، شناخت حوادث غیر مترقبه

16

1

1

0

2

شناخت و پیشگیری اعتیاد و بهداشت روانی

2 مورد اعتیاد و بهداشت روان

339

117

1

1

3

 

در برنامه عملیاتی سال 89 موضوعات پیش بینی شده در قالب جدول فوق خوشبختانه اجرا شد. و در اجرای این برنامه ها پزشکان و پرسنل شاغل (بیمه روستا ، اورژانس و بخشهای بیمارستان و فوریتها و پرسنل ستادی و رده میانی ، بهورزان )، رابطین بهداشت ، معلمین و مدیران و دبیران ، دانش آموزان مقاطع مختلف ،‌بخصوص متوسطه ،‌اعضاء شوراهها و دهیاران ،‌ائمه جمعه و روحانیون و عاقدین ،‌پیشه وران و صنوف مختلف ، کارکنان ادارات ونهادها ،‌امدادگران هلال احمر ، مربیان آموزش خانواده ، ادارات و نهادها ،‌مراجعین به خانه های بهداشت و مراکز و... مورد بازآموزی و آموزش قرار گرفته اند.

 

 

مشکلات

         عدم هماهنگی در گرفتن به موقع گزارش از مراکز تحت پوشش شهرستان ونهایتاً تاخیر در ارسال آن به استان در مورد معدود

         دیر ابلاغ نمودت بودجه بیماریها از استان به شهرستان

         عدم وجود فاکس در گروه بیماریهای استان که گزارش مواردی مانند فلج ، انفلوانزای و... به موقع ارسال نمی گردد

         کمبود خودرو برای اجرای برنامه های سیاری ومرزی وضروری

         عدم هماهنگی پزشکان روستا در مراقبت وبیماریابی و... بدلیل تراکم برنامه های پزشک خانواده

         عدم  گزارش وپوشش کامل برنامه توسط تعداد معدودی از پزشکان خصوصی

 

سایر موارد مرتبط با واحد بیمایهای پاوه

برنامه ریزی و پایش مراکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بصورت دوره ای و انعکاس پس خوراند برای اصلاح

2- برنامه ریزی و پایش مطبهای خصوصی و بیمارستان قدس

3- تشکیل کمیته های مختلف مخصوص بیماریهای غیرواگیر و منتقله از آب و غذا و التور ، زئونوزها ، و آنفلوانزای طیور و بهداشت روان و اعتیاد ، کمیته جامعه ایمن و حوادث و بلایا

4- استمرار فعالیت مرکز مشاوره

5- تهیه و تدوین و تکثیر و توزیع متون آموزشی و اطلاع رسانی

6- اجرای برنامه های روزهای جهانی و هفته های جهانی بیماریهای واگیر و غیرواگیر( حوادث و روز جهانی آسم و تالاسمی و دیابت و قلب و عروق و زئونوز و هاری و ایدز و سل و سرطان و....)

7- تحلیل و بررسی و آنالیز گزارش کار ماهیانه واحدهای تحت پوشش و تهیه پس خوراند به مرکز و ارسال آمار به صورت فلاپی و دسکت به استان

8- استمرار برنامه کشیک پرسنل (100% حضور فعال در ستاد)

9- استمرار برنامه های بررسی اپیدمیولوژی و تقویت سیستم مراقبت و گزارش دهی بیمارهای قابل پیگیری

10- تقویت فعالیت پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی شوشمی

11- استمرار و تقویت برنامه های متفرقه دیگر شامل استمرار بیماریابی و مراقبت در بیمارستان ،‌نظارت بر فعالیت آزمایشگاه مرکز تحقیقات سل شهرستان ، آزمایشات قبل از ازدواج و هیپوتیروئید نوزادان و تست اپیوم و...

12 ماهه 88

نام مرکز

بیماریابی مالاریا

بیماریابی التور

بیماریابی سل

S+

تهیه  لام

هدف انتطار

درصد پوشش

تهیه نمونه

هدف انتطار

درصد بیماریابی

بیمار اسهالی

درصد بیماریابی

تهیه خلط

هدف انتطار

درصد بیماریابی

بیمار سرفه ای

درصد بیماریابی

شهری 1

1

660

0.1

2

37

5

97

2

81

110

73

44

100

0

روستایی 1

28

230

12

4

10

40

4

100

28

40

70

58

48

0

شهری 2

1

600

0.1

1

34

2

57

2

12

100

12

285

4

0

روستایی 2

122

210

58

22

11

200

25

88

89

34

261

159

56

2

شهری نوسود

15

96

16

6

5

120

55

11

11

17

64

130

8

0

روستایی نوسود

64

96

67

5

4

125

10

50

8

17

50

127

6

0

شهری باینگان

8

100

8

9

5

180

32

28

29

18

161

77

16

0

روستایی باینگان

72

180

40

19

9

211

21

90

102

31

329

286

36

1

نودشه

30

240

13

3

6

50

113

11

61

40

152

115

53

0

شمشیر

233

480

58

27

27

100

34

79

81

80

101

211

38

0

هانی گرمله

9

45

20

23

3

766

48

48

0

7

0

166

0

0

دوریسان

33

400

9

6

22

27

63

9

25

70

35

131

19

0

مطبهای خصوصی

1

0

1

2

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

جمع شهرستان

617

3360

19

129

172

76

581

22

475

560

85

2098

23

3

 

 

 

 

 

۵ خرداد ۱۳۸۹ ۱۱:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید