اخبار

معاینات

پوشش خدمات بهداشتی درمانی به دانش آموزان
 
کمیت
 
شرح فعالیت
 
کل
پسر
دختر
1609
753
 
856
 
تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق شهری که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
1739
844
 
 
895
تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
1343
677
 
 
666
تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی مناطق شهری که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
1079
563
 
 
516
تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی مناطق روستایی که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
2994
1471
 
1523
 
تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق شهری که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
626
299
 
327
 
تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق روستایی که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
9390
4607
4783
جمع کل دانش آموزانی که تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفته اند.
 
           
 
دراین جدول منظورازتحت پوشش ،کلیه خدمات بهداشتی درمانی می باشد وتنهامعاینات غربالگری وپزشکی ملاک نمی باشد.
 
معاینات غربالگری سالانه دانش آموزان
 
کمیت (نفر)
 
شرح فعالیت
 
کل
 
پسر
دختر
6
2
4
تکمیل شناسنامه سلامت وانجام معاینات نوآموزان پایه اول ابتدایی مناطق شهری
4
3
1 
تکمیل شناسنامه سلامت وانجام معاینات نوآموزان پایه اول ابتدایی مناطق روستایی
417
201
216
معاینات دورهای دانش آموزان پایه اول راهنمایی مناطق شهری براساس شناسنامه سلامت
308
161
147
معاینات دورهای دانش آموزان پایه اول راهنمایی مناطق روستایی براساس شناسنامه سلامت
624
272
352
معاینات دورهای دانش آموزان پایه اول متوسطه مناطق شهری براساس شناسنامه سلامت
304
162
 142
معاینات دورهای دانش آموزان پایه اول متوسطه مناطق روستایی براساس شناسنامه سلامت
1663
801
862 
جمع دانش آموزان معاینه شده
 
 
توضیح: 193 دختر و171 پسر شهری همچنین 179 دختر و191 پسر روستایی در پایگاه طرح سنجش سلامت معاینه شده اند
 
 
معاینات پزشکی دانش آموزان
 
کمیت (نفر)
شرح فعالیت 
کل
 
پسر
دختر
6
2
4
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق شهری
4
3
1
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق روستایی
417
201
216
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی مناطق شهری
308
161
147
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی مناطق روستایی
565
272
293
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول متوسطه مناطق شهری
304
162
142 
معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول متوسطه مناطق روستایی
 
 
 
جمع دانش آموزان معاینه شده
 
توضیح: 193 دختر ،171 پسر شهری همچنین 179 دختر و191 پسر روستایی در پایگاه طرح سنجش سلامت معاینه شده اند
 
 
 
ایمن سازی دانش آموزان
تعداد دانش آموزان واکسینه شده
اقدام
کل
پسر
دختر
744
367
377
تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی
 
1058
510
548
تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول متوسطه
 
1802
877
925
جمع واکسیناسیون
 
 
 
ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان
تعداد
اقدام
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
-
-
-
توزیع فریم عینک دربین دانش آموزان
-
-
-
توزیع سمعک دربین دانش آموزان 
12
15
10
ویزیت رایگان دانش آموزان توسط پزشکان مراکزبهداشتی – درمانی
-
-
5
ویزیت رایگان دانش آموزان توسط پزشک متخصص
2
8
6
توزیع شامپو پرمترین
-
-
-
توزیع مواد گندزدا
سایرخدمات (ذکرشود) :
 
 
 
هدایا وجوایز اهداشده به دانش آموزان به مناسبتهای مختلف
 
تعداد دانش اموزان
نوع جوایزوهدایا
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
 
 
10
 
جا مدادی – کیف-
 
5
 
آلبوم – دفتر سیمی
 
3
 
 
پوشه- روان نویس
 
 
 
 
صدور وتمدید کارت معاینات پزشکی برای خدمتگزاران مدارس : تعداد .....27...... نفر
 
بازآموزی کارکنان مرتبط بابهداشت مدارس درسال تحصیلی 89-88
 
تعداد آموزش گیرندگان
تعدادجلسات بازآموزی
گروه هدف
50
1
بهورزان
9
1
کاردانهای بهداشت
 
-
کارشناسان بهداشت
3
1
پزشکان عمومی
 
-
رابطین بهداشت
 
-
مدیران ومربیان آموزشگاههای بهورزی
8
1
روسای مراکزبهداشتی درمانی
8
1
کاردانها وکارشناسان بهداشت مدارس
 
-
کارشناسان وپزشکان ستادی
 
-
سایر
78
1
جمع
 
 برگزاری کارگاه های سلامت مدارس درسال تحصیلی 89-88
 
گروه هدف
تعداد
عنوان
-
-
 -
-
-
-
-
-
 -
 
برگزاری جلسات آموزشی درسال تحصیلی 89-88
 
ساعات آموزشی
تعداد شرکت کنندگان (نفر /بار)
تعداد جلسات
گروه هدف
 
58.25
4676
141
دانش آموزان مقطع ابتدایی
41.40
5310
102
دانش آموزان مقطع راهنمایی
25.30
3243
48
دانش آموزان مقطع متوسطه
15.5
260
67
کارکنان مدارس
 
 
-
خدمتگزاران
13.40
313
35
والدین
154.20
13802
393
جمع کل
 
 
بازدید واحدهای بهداشتی به منظور پایش فعالیتهای بهداشت مدارس درسال تحصیلی 89-1388
 
 
تعداد بازدید
سطح بازدید
 
9
خانه های بهداشت
1
مراکزبهداشتی درمانی روستایی
5
مراکزبهداشتی درمانی شهری
1
ستادشهرستان
-
سایر
16
جمع کل
 
نشریات تهیه وتوزیع شده درسال تحصیلی 89-1388
 
تعداد توزیع شده
عنوان نشریه تهیه شده
گروه هدف
نوع وعنوان نشریه
200 برگ
لزوم توجه به تغذیه دانش آموزان در مدارس
دانش آموزان مقطع ابتدای ،راهنمایی ومتوسطه
 
تراکت
200 برگ
تغذیه دانش آموزان در ایام امتحانات
دانش آموزان مقطع ابتدای ،راهنمایی ومتوسطه
 
تراکت
 
توضیح : تراکت لزوم توجه به تغذیه دانش آموزان بصورت جزوه در 2 صفحه جهت پرسنل مراکز وبهورزان خانه های بهداشت به منظور مطالعه وآموزش در مدارس تهیه وخلاصه آن بصورت تراکت دربین دانش آموزان توزیع گردیده است.
 
 
 
 
۲۲ خرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید