اخبار

عملکرد

شاخصهای سلامت دانش آموزان
 
ومدارس شهرستان پاوه
 
درسال1388
تعداد کل مدارس شهرستان پاوه  درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
 
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
 
134
83
51
29
10
19
37
24
13
68
49
19
 
تعداد دانشگاههاودانشکده های موجود- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
تعداد دانشگاههای موجود
آموزشکده فنی وحرفه ای
مراکزتربیت معلم
علمی کاربردی
آزاد
پیام نور
دولتی
-
-
-
-
1
-
تعداد کل دانش آموزان مقطع ابتدایی –شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
3348
1597
1751
1739
844
895
1609
753
856
 
تعداد کل دانش آموزان مقطع راهنمایی – شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
2422
1240
1182
1079
563
516
1343
677
666
تعداد کل دانش آموزان مقطع متوسطه- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
3620
1770
1850
626
299
327
2994
1471
1523
 
تعداد دانش آموزان درکل مقاطع تحصیلی – شهرستان پاوه  درسال تحصیلی 89-88
 
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
9390
4607
4783
3444
1706
1738
5946
2901
3045
 
جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه-شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
تعداد دانشجویان
نام دانشگاه
3000 نفر
پیام نور
تعداد کل مدارس شبانه روزی شهرستان پاوه– درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
10
-
10
9
-
9
1
-
1
-
-
-
 
تعداد کل دانش آموزان مدارس شبانه روزی(مقیم خوابگاه) شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
505
-
505
475
-
475
30
-
30
-
-
-
 
تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی تحت پوشش معاینات غربالگری
شهرستان پاوه  درسال تحصیلی 89-88
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
744
367
377
374
194
180
370
173
197
 
تعداد دانش آموزان پایه اول راهنمایی تحت پوشش معاینات غربالگری
شهرستان پاوه درسال تحصیلی89-88
89-88
کل
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
763
379
384
308
161
147
455
218
237
 
 
 
درصد مدارس دولتی /غیرانتفاعی – شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
غیرانتفاعی
دولتی
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
 
 
 
 
 
 
 
درصددانش آموزان درحال اشتغال به تحصیل درمدارس دولتی استان کرمانشاه درسال تحصیلی89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
 
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
 
-درصد مدارس به تفکیک مقطع تحصیلی – شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
-
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
کل
روستا
شهر
100
62
38
100
34.5
65.5
100
65
35
100
72
28
 
درصدمعاینات غربالگری دانش آموزان پایه اول ابتدایی –شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
100
100
100
 
توضیح : 98% دانش آموزان دخترشهری و98%پسر شهری همچنین،99 %دختر روستایی و98% پسر روستایی در پایگاه طرح سنجش معاینه شده اند.
درصدمعاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
100
100
100
 
توضیح : 98% دانش آموزان دخترشهری و98%پسر شهری همچنین،99 %دختر روستایی و98% پسر روستایی در پایگاه طرح سنجش معاینه شده اند.
 
درصدمعاینات غربالگری دانش آموزان پایه اول راهنمایی – شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
 
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
91.6
92
91
 
 
درصدمعاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی – شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
 
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
91.6
92
91
 
درصدمعاینات غربالگری دانش آموزان پایه اول متوسطه – شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
 
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
78.5
66.6
100
 
درصدمعاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول متوسطه –شهرستان پاوه
درسال تحصیلی 89-88
 
روستا
شهر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
100
100
100
74
66.6
83
 
واکسیناسون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
مجموع
پسر
دختر
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
100
1058
100
510
100
548
 

 
درصد توالت های بهداشتی موجود درمدارس شهرستان پاوه درسال تحصیلی -89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
99.5
100
99
98
100
97
100
100
100
100
100
100
 
 
درصد آبخوری های بهداشتی موجود درمدارس- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
درصد دستشویی های بهداشتی موجود درمدارس- شهرستان پاوه  درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
98
96.7
100
100
100
100
98
97
100
97
96
100
 
درصد مدارس دارای آب آشامیدنی سالم- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
درصد مدارس دارای سیستم دفع بهداشتی فاضلاب- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
 
درصد مدارس مجهز به صابون مایع- شهرستان پاوه درسال تحصیلی 89-88
 
مجموع
متوسطه
راهنمایی
ابتدایی
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
مجموع
روستا
شهر
93
86.6
100
100
100
100
95
90
100
85
70
100
 
 
۲۲ خرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید