دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر

کارگاه آموزشی اعنیاد (امفیتامین ها)

بیماریها منتقله از آب وغذا

بیماریهای مشترک انسان ودام